Rekonštrukcia povrchov

O projekte

Zámerom investície boli vysprávky stien a následne ich náter. Ako podklad bol použitý protipožiarny náter PLAMOSTOP P9 na betónové konštrukcie, pretože sála plní spoločenské funkcie mesta a schádza sa tam naraz veľký počet ľudí. Farebná škála zostala na želanie investora pôvodná.